PŮJČOVNA NÁŘADÍ A MECHANIZACE
PO-PÁ 7:00-16:00
BRNO 734 828 060 OSTRAVA 739 401 419
JAK SI STROJ ZAPŮJČIT
V případě zájmu o zapůjčení Vámi vybraného stroje:
 • vytvořte rezervaci stroje zadáním termínu od-do a případné poznámky, vložte do košíku a odešlete,
 • nás prosím kontaktujte telefonicky, emailem, kontaktním formulářem.
Obratem Vám sdělíme, zda-li je stroj k dispozici nebo zvolíme náhradní řešení.
Smluvním partnerům nabízíme DOPRAVU ZDARMA.

NEJSTE SI JISTI SPRÁVNÝM VÝBĚREM?
 • Pokud nevíte zda daný stroj, nářadí je to správné, které potřebujete, neváhejte se na nás obrátit telefonicky, e-mailem nebo dotazem v kontaktním formuláři.
 • Po odeslání rezervace Vás budeme kontaktovat a případně vybraný stroj změníme dle vaší potřeby.
ZÁPŮJČNÍ ŘÁD
1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
 • Předání a převzetí stroje se uskutečňuje v místě dohodnutého umístění předmětu nájmu, pokud k předání nedošlo při uzavření smlouvy nebo není-li dohodnuto jinak. K převzetí stroje je za nájemce oprávněna odpovědná osoba uvedená v záhlaví této smlouvy. Pronajímatel není povinen stroj nájemci předat v případě, že nájemce nesloží zálohu dle čl. 2 odst. 3. nebo odmítne-li nájemce převzetí stroje písemně potvrdit.
 • Nájemce prohlašuje, že zajistil veškeré podmínky a povolení potřebná k umístění a montáži a užívání stroje v dohodnutém místě, včetně mj. povolení záboru veřejného prostranství, a zavazuje se je udržovat po celou dobu nájmu.
 • Pokud nájemce v dohodnutém termínu a místě nepřevezme stroj a nebo odmítne potvrdit jeho převzetí nebo neumožní montáž stroje, nemá to vliv na začátek doby nájmu a nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši součtu sjednaného nájemné od sjednaného prvního nájmu do dne skutečného převzetí stroje (nebo ukončení smluvního vztahu), ceny dopravy a ceny montáže. Náhradní předání nebo montáž stroje se v takovém případě uskuteční v dohodnutém náhradním termínu s tím, že nájemce je povinen uhradit pronajímateli cenu náhradní dopravy a náhradní montáže ve stejných částkách, jaké byly smlouvou stanoveny za dopravu ve sjednaném termínu.
2. VÝŠE A ZPŮSOB ÚHRADY, ZÁLOHA
 • Nájemné může být splatné za každých 14 dnů trvání nájmu zpětně. Ceny za dopravu,montáž a demontáž stroje jsou splatné dnem následujícím po sjednaném dni uskutečnění dopravy, montáže či demontáže. Pronajímatel vystaví daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, v němž bylo zdanitelné plnění poskytnuto, není-li sjednáno jinak.
 • Bude-li nájemce v prodlení s hrazením jakékoli částky splatné podle smlouvy, sjednávají smluvní strany úrok ve výši O,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
 • Nájemce je povinen do 3 dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však při předání stroje, zaplatit pronajímateli zálohu v dohodnuté výši. Skládání kaucí (jistiny) na půjčené stroje je možné a) PLATBA V HOTOVOSTI – BEZ POPLATKU b) PLATBA KARTOU – S MANIPULAČNÍM POPLATKEM 2% Z KAUCE + DPH. Pronajímatel je oprávněn, nikoli však povinen, započíst proti záloze své splatné nároky vůči nájemci vyplývající z této smlouvy, zejména na zaplacení nájemného, montáže či demontáže a případné škody na stroji nebo úroky z prodlení a smluvní sankce. Nevyčerpanou zálohu vrátí pronajímatel do 10 dnů od skončení nájmu nájemci.
3. SMLUVNÍ PODMÍNKY
 • Nájemce se zavazuje, že se strojem bude nakládat s odbornou péčí při dodržování veškerých platných právních předpisů vztahujících se k montáži, manipulování, obsluhování a užívání (dále jen ,,užívání stroje“ nebo ,,užívat stroje“) stroje, závazných a doporučených technických norem a postupů, že bude stroj užívat pouze obvyklým způsobem a k dohodnutému účelu nebo, není-li účel dohodnut, k účelu k němuž je stroj techniky určen, a že bude dodržovat veškerá doporučení pronajímatele týkající se nakládání se strojem. Nájemce se zavazuje zajistit, že stroj bude za nájemce stroj užívat výhradně osoby, které k tomu mají potřebnou odbornost, odpovídající technické znalosti a dovednosti a i jinak jsou způsobilé stroj užívat.Nájemce se zavazuje zajistit, že při užívání stroje budou dodržovány právní a obecně závazné předpisy (např. týkající se způsobilosti k obsluze, bezpečnosti práce a další)
 • Nájemce je povinen chránit stroj před ztrátou, odcizením, zneužitím, zničením, poškozením a znehodnocením. Nájemce nese plnou odpovědnost za veškeré škody vzniklé na stroji v době od začátku nájmu do vrácení stroje pronajímateli. Všechny škody na stroji nebo nadměrné opotřebení stroje vzniklé v důsledku jeho zneužití, nesprávného užívání, ztráty, odcizení či v důsledku porušení této smlouvy v době, kdy za stroj odpovídá nájemce, je povinen nájemce zaplatit pronajímateli do 14 dnů od jejich vzniku, nejpozději však při skončení nájmu. Nebude-li dohodnuto jinak, uhradí nájemce škody na stroji ve výši cen za opravy stroje účtovaných výrobcem nebo v případě zničení, odcizení nebo takového poškození, kdy by cena za opravu přesáhla polovinu hodnoty srovnatelného nového stroje, ve výši pořizovací ceny srovnatelného nového stroje. Na úhradu náhrady škody může být použita složená záloha.
 • Nájemce nesmí po dobu platnosti této smlouvy dát stroj do podnájmu nebo jinak umožnit užívání stroje třetí osobě. Nájemce není oprávněn přemístit stroj z dohodnutého místa bez předchozího souhlasu pronajímatele. Porušení této povinnosti bude považováno za hrubé porušení podmínek smlouvy.
 • Nájemce je povinen udržovat stroj ve stavu, v jakém jej převzal.
 • Nájemce není oprávněn provádět na stroji žádné zásahy, úpravy, opravy či technické zhodnocení bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
 • Nájemce prohlašuje, že stav pronajímaného stroje zná, potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se způsobem užívání stroje, s jeho údržbou a technickým stavem a v provozuschopném stavu jej od pronajímatele do nájmu přijímá. Nájemce dále potvrzuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s veškerými manuály, návody a pokyny k užívání stroje.
 • Nájemce se zavazuje provést všechna opatření, nezbytná pro zabezpečení stroje proti jeho poškození, zničení či odcizení. Nájemce se zavazuje na své náklady pojistit stroj, popř. sjednat takové pojištění (např. pojištění stavby), které by pokrylo náklady v případě zničení, poškození nebo odcizení stroje a pojištění, z kterého bude vyplývat povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění a poukázat částku ve výši náhrady škody přímo pronajímateli dle odst.2
 • Nájemce přejímá odpovědnost za škodu způsobenou provozem najatého stroje a v souvislosti s ním po celou dobu, po kterou je stroj u nájemce.
 • Pro případ porušení povinnosti uvedených v této smlouvě, zejména nebude-li sjednané nájemné řádně a včas zaplaceno nebo neuhradí-li nájemce pronajímateli vzniklou škodu ve smyslu čl. 3 odst. 2 této smlouvy, sjednávají smluvní strany, vedle náhrady škody a úroků z prodlení, smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč, slovy pěttisíckorunčeských, a to za každý započatý měsíc prodlení s placením nájemného nebo úhradou vzniklé škody nebo za každý započatý měsíc, v kterém dochází k porušení smlouvy, v případě porušení závazků k nepeněžitému plnění.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Tato smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v její první části počínaje dnem uzavření této smlouvy. Smlouva je uzavřena podpisem této smlouvy nájemcem a pronajímatelem.
 • Nájemní vztah zaniká
  • Uplynutím sjednané doby nájmu
  • Dohodou (písemně)
  • V případě, že nájemce k dohodnutému dni začátku nájmu nepřevezme stroj do nájmu a strany se do 14 dnů nedohodnou na náhradním termínu předání. V takovém případě je nájemce povinen uhradit pronajímateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši zálohy sjednané při uzavření smlouvy (čl. 2 odst.3) d)Na základě písemné výpovědi při uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta v takovém případě činí jeden týden, počínaje 1 dnem kalendářního týdne následujícího po doručení výpovědi druhému účastníkovi této smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky vzniklé z této smlouvy za jejího trvání ani nároky dohodnuté v této smlouvě pro případ porušení závazkových povinností.Nepředá-li nájemce stroj ke dni skončení nájmu, má pronajímatel právo vedle náhrady škody požadovat smluvní pokutu ve výši dvojnásobku nájemného připadajícího na jeden den nájmu stroje za každý den prodlení s vrácením stroje.
 • Pronajímatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky okamžitého ukončení účinnosti smlouvy (nájem končí ke dni doručení odstoupení) a to písemným oznámením nájemci, pokud: a) byl podán návrh na zahájení a prohlášení konkurzu na majetek nájemce, nájemce bude v úpadku, nebo bude rozhodnuto o jeho zrušení a/nebo likvidaci. b)nájemce je v prodlení s placením nájemného nebo jiných povinností touto smlouvou dohodnutých nebo se jeho prohlášení ukážou jako nepravdivá nebo neúplná c)nájemce jiným způsobem porušuje podmínky této smlouvy d) dalších případech dle zákona
 • Při skončení nájmu nájemce musí vrátit stroj pronajímateli v řádném stavu, nepoškozený, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a doplatit event. dlužné nájemné, úroky z prodlení, smluvní pokutu a veškeré další částky splatné na základě této smlouvy.Nájemce je povinen oznámit termín demontáže stroje nejpozději 2 pracovní dny předem. Je-li stroj vrácen (nebo demontován) do 8:00 hod den, následujícího po dni skončení nájmu, nájemné za den vrácení se neplatí. Pracovní (otevírací) doba půjčovny pronajímatele je PO-PÁ 7:00-16:00hod.
 • Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito obchodními podmínkami anebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
 • Písemnosti, a to i písemnosti doručované do vlastních rukou, se považují za doručené i v případě, kdy písemnost byla doručována držitelem poštovní licence jako doručená zásilka do vlastních rukou a strana ji odmítne převzít anebo v případě, kdy se tato písemnost nedostane do jeho rukou, byla-li zaslána na adresu strany, uvedenou v záhlaví této smlouvy resp. na jinou adresu, kterou strana písemně sdělila druhé straně jako adresu pro doručování. Zásilka se považuje za doručenou okamžikem, kdy ji strana odmítne od držitele poštovní licence převzít. Nevyzvedne-li si strana zásilku doručovanou držitelem poštovní licence do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se strana o tomto uložení nedozvěděla.
 • Jakékoliv změny či dodatky smluvních ujednán jsou možné jen na základě písemné dohody obou smluvních stran.
 • Tento zápůjční řád je platný od 1.1. 2010.
CENY A SLEVY
 • V ceně nájmu není zahrnuto opotřebení spotřebního materiálu.
 • Nabízíme slevu 10% při zapůjčení na dobu 10-14 dnů, 15% při zapůjčení nad nad dobu 15-19 dnů, 20% při zapůjčení na dobu 20-29 dnů, 30% na dobu 30 a více dnů.
 • Zvýhodněná víkendová sazba  s podmínkou zapůjčení v pátek od 14 do 16 hodin a vrácení v pondělí od 7 do 8,30 hodin bude účtováno 1,5 dne
 • Půjčujeme stroje či nářadí bez nutnosti hotovostní kauce. Kauci lze blokovat na kartě přes platební terminál
O NÁS
Společnost ARBE Marek Janas byla založena v roce 1996. Naše firma začala s oborem bezpečnostních pomůcek, kde si na trhu vybudovala pevnou pozici a to seriózním přístupem ke každému zákazníkovi a svou šíří nabízeného sortimentu. S rostoucí poptávkou našich služeb jsme rozšířili sortiment o kompletní nabídku stavebního a ručního nářadí, zároveň jsme otevřeli novou půjčovnu nářadí a stavební mechanizace.
Firma ARBE působí po celé ČR a naše zboží Vám dodáme buď našimi vozidly, přepravní službou nebo Českou poštou.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Marek Janas
KONTAKTY
ARBE s.r.o.
Fakturační adresa:
Viniční 3067/240, Brno 615 00
IČO: 277 51 317, DIČ: CZ27751317

Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-16:00

Obchodní zástupkyně:
Renata Tenorová
Mobil: +420 604 111 504
E-mail: tenorova@arbe.cz

Cenové nabídky:
Simona Filková
Mobil: +420 739 627 326
E-mail: filkova@arbe.cz

PŮJČOVNA:
roh ul. Viniční / Líšeňská
615 00 Brno – Židenice

Půjčovna Brno:
Mobil: +420 734 828 060
E-mail: Sklad/Půjčovna Brno: obchod@arbe.cz

PRODEJNA A KANCELÁŘ:
Viniční 3067/240
615 00 Brno-Židenice

Prodejna a kancelář:
Tel: +420 548 210 770
Fax: +420 548 213 711

Sklad a prodejna:
Mobil: +420 603 596 815
ZDE NÁS NAJDETE
KONTAKTUJTE NÁS
EXTRA NOVINKA
Obytný přívěs Hobby Excellent
Stránky používají k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookies.